Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Fiorentino to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie fiorentino.pl, przez Janusza Mroszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Janusz Mroszczyk Fiorentino, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951101106, REGON: 180219233, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Fiorentino Janusz Mroszczyk

ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A, 37-700 Przemyśl

Nip: 795-110-11-06 Regon: 180219233

Nr konta: Bank Zachodni WBK 76 1090 1838 0000 0001 3019 1705

3. adres poczty elektronicznej: bok@fiorentino.pl

4. Biuro Obsługi Klienta:

Violetta Mroszczyk

tel.(+48) 608 022 070

e-mail: bok@fiorentino.pl

czynne od pon.-piąt. w godz. 09.00 - 17.00

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin sklepu internetowego Fiorentino udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej emag.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. Fiorentino – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej fiorentino.pl

d. Sprzedawca –  Janusz Mroszczyk Fiorentino, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951101106, REGON: 180219233, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino

1. Do korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Fiorentino oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Fiorentino oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Fiorentino, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Fiorentino. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Fiorentino (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na emag.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Fiorentino dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: bok@fiorentino.pl Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Fiorentino jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w Fiorentino należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego Fiorentino nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Fiorentino możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu fiorentino.pl(w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  bok@fiorentino.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 608 022 070 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Fiorentino w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Fiorentino, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z emag.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej fiorentino.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej fiorentino.pl  nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej fiorentino.pl  w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany produkt może być wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Fiorentino produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Fiorentino ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

a.  Forma płatności gotówką podczas wcześniej umówionego terminu odbioru osobistego w siedzibie firmy - Odbiór osobisty.

b. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fiorentino zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez

DialCom24 Sp. z o.o.  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
Tel. +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31,

www.przelewy24.pl

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

d. Raty w systemie ratalnym Santander – usługa jest realizowana za pośrednictwem współpracujących z Fiorentino instytucji finansowych (banków). Szczegółowe informacje

o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie fiorentino.pl w zakładce System ratalny Santander.

 

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Fiorentino stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Fiorentino składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Fiorentino automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Fiorentino dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Fiorentino, Fiorentino potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Fiorentino dotycząca zakupu danego produktu w Fiorentino ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Fiorentino jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest własnym transportem Fiorentino lub za pośrednictwem współpracujących z Fiorentino firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem Fiorentino są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Istnieje możliwość odbioru w Fiorentino Janusz Mroszczyk  Przemyśl

3. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

5. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Fiorentino .

 

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w Fiorentino są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Fiorentino jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Fiorentino ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@fiorentino.pl

b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na fiorentino.pl w zakładce Zwroty i reklamacje

c. telefonicznie pod numerem telefonu: 608 022 070

d. pisemnie na adres Fiorentino podany w § 1 ust 2. Regulaminu

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fiorentino zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Fiorentino rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Fiorentino nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Fiorentino.

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Fiorentino niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

Wszystkie produkty posiadają  gwarancję- 24 miesiące, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@fiorentino.pl
b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na fiorentino.pl w zakładce Zwroty i reklamacje
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 608 022 070
d. pisemnie na adres Fiorentino podany w § 1 ust 2. Regulaminu
 

§ 8 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w Fiorentino.
Formularz odstąpienia od umowy w zakładce Zwroty i reklamacje

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać fiorentino.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym fiorentino.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Fiorentino usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym fiorentino.pl.

4. Fiorentino przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym fiorentino.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Fiorentino reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fiorentino w ramach fiorentino.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;

c.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3 .Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Postanowienia Końcowe

1. Fiorentino ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.fiorentino.pl Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Fiorentino nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. Fiorentino może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach fiorentino.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fiorentino, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w fiorentino.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 października 2016 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 5 października 2016 r.