Polityka ochrony prywatności RODO

                                                                   Przetwarzanie danych osobowych

 

Fiorentino przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Fiorentino z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności  Fiorentino zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fiorentino sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem fiorentino.pl.

 Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w fiorentino.pl jest Janusz Mroszczyk Fiorentino, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951101106, REGON: 180219233, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1. Pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO.

Adres siedziby Fiorentino Janusz Mroszczyk ul.Generała Jakuba Jasińskiego 56 A 37-700 Przemyśl

Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 608-022-070

e-mailem: bok@fiorentino.pl.

lub pisząc na nasz adres korespondencyjny:

Fiorentino Janusz Mroszczyk   ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A37-700 Przemyśl.

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w fiorentino.pl jest Janusz Mroszczyk Fiorentino
 2. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.
 3. Inspektor ochrony danych - dane kontaktowe

  adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A37-700 Przemyśl

e-mail: iod@fiorentino.pl

 1. Jakie dane osobowe zbieramy?

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

3) numer NIP;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego.

 1. Kiedy je zbieramy? - Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z Fiorentino.pl, :

1) rejestracji w Fiorentino.pl w trakcie zakładania Konta Klienta;

2) weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

3) zawierania umów o świadczenie Usług

4) realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej;

5) korzystania z funkcjonalności Fiorentino.pl.

7.Dlaczego zbieramy dane? – zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

1) korzystania z funkcjonalności Fiorentino.pl

2) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług, które zawierasz przy pomocy Fiorentino.pl;

3) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i regulaminów;

4) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;

5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

6) prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami;

7) informowania o promocjach;

8) prowadzenia konkursów;

9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

10) sporządzania dokumentacji zawieranych umów;

11) przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Fiorentino.pl;

12) badania poziomu satysfakcji;

13) badań statystycznych;

14) celów archiwalnych;

15) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią – szerzej o nich poniżej.

 1. Związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy Cię, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

1) dochodzenia roszczeń nam przysługujących

2) zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami;

3) marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług;

 1. Kto będzie odbiorcą danych? - szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Usługobiorców korzystających z Fiorentino.pl. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

1) banki, SKOK-i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym:

Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł)

PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł),

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449;

2) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;

3) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

 1. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Jak długo przechowujemy Twoje dane? – Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych).. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.
 3. Znaj swoje prawa! Pamiętaj, możesz:

1) żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Fiorentino.pl, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

2)  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zamówień, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

 1. Pamiętaj! - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Fiorentino.pl. Bez pełnego adresu nie wyślemy prawidłowo przesyłki nie dostarczymy zamówionych produktów. Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy.
 2. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.
 4. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 16, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.
 5. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 16 i 17 jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy pobrać rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.
 2. Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia (np. dane ich kontrahentów, dostawców). Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Klienci ze zdania poprzedniego, są także zobowiązani uzyskać zgodę osób, od których zbierają dane osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych fiorentino.pl oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym paragrafie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez Fiorentino.pl, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym Fiorentino.pl powierza te dane
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń Usługobiorca powinien: następującej treści:
  1. a) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;
  2. b) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;
  3. c) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;
  4. d) korzystać z Fiorentino.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
  5. e) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;
  6. f) unikać korzystania z Fiorentino.pl za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.”
  7. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),zwane w skrócie RODOwchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r..              
  8. Fiorentino stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z fiorentino.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z fiorentino.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.