Polityka ochrony prywatności

1. Fiorentino przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Fiorentino z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności  Fiorentino zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fiorentino sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem fiorentino.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w fiorentino.pl jest Janusz Mroszczyk Fiorentino, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 56 A, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951101106, REGON: 180219233, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością fiorentino.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach fiorentino.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5. Klienci mogą przeglądać fiorentino.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w fiorentino.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce - Moje Konto . W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter Fiorentino.

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera Fiorentino poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce  Moje konto  lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów. 

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Fiorentino może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy Fiorentino  może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie Fiorentino ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych.

10. W przypadku uzyskania przez Fiorentino wiadomości o korzystaniu przez Klienta z fiorentino.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Fiorentino  może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. Fiorentino zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Fiorentino zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Fiorentino innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12. Fiorentino zapewniaja Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Fiorentino zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. Okazjonalnie, Fiorentino za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty fiorentino.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. Fiorentino wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Fiorentino stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z fiorentino.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z fiorentino.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.