Nie przeglądałeś jeszcze żadnych produktów
zamknij
zamknij
Treść okna
zamknij

Brak produktów w koszyku

Ogólnopolski program dla przedszkoli "Zostań Ambasadorem Fiorentino"
Ogólnopolski program dla przedszkoli "Zostań Ambasadorem Fiorentino"

Nagroda Publiczności w Ogólnopolskim Programie dla Przedszkoli

"Zostań Ambasadorem Fiorentino"

 

Z przyjemnością informujemy, że głosowanie na nagrodę publiczności zostało zakończone a nagrodę w postaci Pufy Fiorentino 05 - Kwiatek otrzymuje Odział Przedszkolny przy ZSP Jelonki. Dziekujemy zawspaniałą zabawę i gratulujemy nagrody.

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Fiorentino.pl

 

 


 

 

Nagroda główna w Ogólnopolskim Programie dla Przedszkoli

"Zostań Ambasadorem Fiorentino"

 

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją kapituły konkursu "Zostań Ambasadorem Fiorentino" Nagrodę Główną w wysokości 5.000zł otrzymuje Gminne Przedszkole w Galewicach. Serdecznie gratulujemy wychowankom oraz kadrze pedagogicznej, dziękując jednocześnie za włożony trud i zaangażowanie w naszym programie. Decyzja była dla nas niezwykle trudna ze względu na bardzo wysoki poziom prac wszystkich uczestników. Niemniej jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. W swoim wyborze kapituła konkursu kierowała się głównie oceną zaangażowania i pomysłowości uczestników. Głównym założeniem programu było przybliżenie dzieciom i ich rodzicom wiedzy na temat urządzania dziecięcego pokoju jak również, promowanie funkcjonalności mebli multisensorycznych, czyli takich, które rozbudzają i pozytywnie kreują dziecięcą wyobraźnię. Według nas zwycięzca Nagrody Głównej spełnił wszystkie te założenia nie zapominając przy tym o wspaniałej zabawie. Dzięki zaprezentowaniu obszernej relacji z przebiegu programu w placówce jak również obszernej prezentacji prac plastyczno - teatralno - muzycznych nasza decyzja była niemal jednogłośna. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w programie i świetną zabawę.    

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Fiorentino.pl
Obejrzyj jeszcze raz prace naszego zwycięzcy 

 

 

 

 

 

Udostępniając swoje prezentacje firmie Fiorentino, przedszkole otrzymuje 1000zł nagrody za wypełnienie zadań Ambasadora i jednocześnie staje się jedną z 12 placówek jakie będą ubiegać się o nagrodę główną w wysokości 5000zł oraz tytuł „Ambasadora Roku”. Nagrodę główną otrzyma Ambasador, który wykaże się najlepszą pomysłowością i zaangażowaniem.

Regulamin konkursu „Zostań Ambasadorem Fiorentino”

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Zostań Ambasadorem Fiorentino" (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Konkursem) jest firma FIORENTINO, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs ma na celu przybliżenie rodzicom oraz wychowawcom wiadomości o innowacyjnych rozwiązaniach projektowych wykorzystywanych przez markę Fiorentino do produkcji mebli dziecięcych, pobudzających dziecięcą wyobraźnię i funkcje poznawcze.
3. Czas trwania konkursu od 20.09.2011 do czasu ustanowienia dwunastego uczestnika .

4. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

§2 Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział każda placówka przedszkolna, zarówno prywatna jak i publiczna, która wyraziła zgodę na udział w konkursie, oraz spełnia wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który zostanie dostarczony przez Organizatora.
3. W celu weryfikacji uczestnika lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych w formularzu danych (nazwa i numer ulicy, numer lub nazwa przedszkola, nazwa miasta i kod pocztowy, nr konta bankowego)
4. Nr placówki (nazwa) oraz miasto zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.fiorentino.pl
5. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

§3 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz wysłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.
2. Każda placówka zgłoszona do konkursu bierze udział w comiesięcznym losowaniu. W wyniku losowania wybrane zostaje jedno przedszkole, które pełnić będzie rolę Ambasadora Fiorentino.

Każdego następującego po sobie miesiąca, poczynając od 14 września 2011r.(z wyjątkiem przerwy wakacyjnej-lipiec i sierpień), losowane będzie tylko jedno przedszkole.

3. Losowanie przeprowadzane jest przez niezależną komisję konkursową, której skład wyznacza Organizator.

4. Wyłoniona w drodze losowania placówka zostanie o tym poinformowana przez firmę Fiorentino w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia losowania.

5. Rola Ambasadora Fiorentino polega na zorganizowaniu przez społeczność przedszkolną (dyrekcję, personel lub rodziców dzieci) prezentacji artystycznej zatytułowanej „Mój pokój z, Fiorentino”, której autorami będą wychowankowie przedszkola.

6. Prezentacja może przybierać rozmaite formy, począwszy od rysunków, poprzez wierszyki, piosenki, przedstawienia. Forma prezentacji jest dowolna.

7. Do każdej indywidualnej bądź zbiorowej prezentacji dziecka(dzieci), którego przedszkole pełni rolę Ambasadora Fiorentino konieczne jest dostarczenie zgody rodzica(ów) na publikację i przetwarzanie pracy dziecka przez firmę Fiorentino. W przypadku braku zgody prezentacja nie będzie mogła zostać uznana.

8. Każda wylosowana do roli Ambasadora placówka otrzyma od firmy Fiorentino wszystkie niezbędne materiały w postaci katalogów produktowych, które będą pomocne do tworzenia prezentacji.

9. Wszystkie prezentacje Ambasadora Fiorentino będą publikowane na stronie internetowej www. fiorentino.pl w specjalnej zakładce „Konkursy i zabawy”.

10. Każdy Ambasador Fiorentino bierze udział w konkursie o nagrodę główną pieniężną i tytuł Ambasadora Roku.  

11. Wybór Ambasadora roku przeprowadzony będzie w drodze głosowania przez niezależne jury, którego skład wyznaczy Organizator.

12. O terminie głosowania i składzie jury poinformuje Organizator.§4 Nagroda

1. Każda placówka, która zostanie wylosowana do roli Ambasadora Fiorentino i wypełni obowiązki Ambasadora poprzez udostępnienie firmie Fiorentino stworzonych przez siebie prezentacji otrzyma nagrodę w postaci 1000zł z przeznaczeniem na dowolne cele i potrzeby przedszkola. Jednocześnie staje się ona jedną z 12 placówek, które będą się ubiegać o rolę Ambasadora Roku i nagrodę główną pieniężną w wysokości 5000zł.

2. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
3. Jury biorąc pod uwagę pomysłowość i oryginalność prezentacji przyzna nagrodę główną i tytuł Ambasadora Roku  

4. Wyniki Konkursu na Ambasadora Roku zostaną ogłoszone w na stronie www.fiorentino.pl.

§5 Publikacja Regulaminu Konkursu
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.fiorentino.pl.

§6 Zmiany Regulaminu Konkursu
1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, w tym w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Właściciel poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji regulaminu.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Masz pytania?
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości,
skontaktuj się z nami!
Dyrektor do spraw promocji i marketingu
Izabela Kęsicka
tel.(+48) 600 390 325